COLLEGE BLADEL ONDERZOEKT MOGELIJKHEDEN
(Persbericht van de gemeente Bladel)

Bladel, 25 november 2015

We kennen allemaal de beelden van de grote toestroom van vluchtelingen. Mensen op de vlucht uit angst voor de onveilige situatie in hun land. Het gaat om zoveel mensen dat alle gemeenten is gevraagd mee te werken aan onder andere (tijdelijke) noodopvang. Uit de meest recente cijfers blijkt dat de behoefte aan noodopvang (6 tot 12 maanden) en crisisnoodopvang (72 uur) onverminderd groot blijft. Op basis van de huidige capaciteit is er eind januari 2016 een tekort van 11.000 opvangplaatsen.

Uiteraard voelt ook het gemeentebestuur van Bladel een grote verantwoordelijkheid voor deze mensen in nood. De gemeenteraad heeft het college gevraagd de mogelijkheden voor opvang in de gemeente in beeld te brengen. Wethouder Fons d'Haens heeft op 24 november de commissie Inwoners geïnformeerd over de voorlopige bevindingen.

Wat kan Bladel doen
Het gemeentebestuur wil verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan een oplossing van het probleem. Het college is echter geen voorstander van crisisnoodopvang, tenzij het echt niet anders kan. Deze vorm van opvang, waarbij grote groepen mensen iedere 72 uur naar een andere locatie worden overgebracht, is bijzonder belastend voor de vluchtelingen. Zij komen hierdoor niet tot rust.
Ook de vestiging van een AZC in Bladel (duur 2 tot 20 jaar - 300 tot 1500 personen) vindt het college niet reëel.

Daarom wordt met name gedacht aan het huisvesten van vergunninghouders in de gemeente. Daarbij gaat het om mensen die al jaren in Nederland verblijven, alle procedures hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. In afwachting van de toewijzing van een woning, verblijven zij nog in een AZC. Door voor hen extra mogelijkheden te creëren, ontstaat er in AZC's en opvanglocaties ruimte voor nieuwe vluchtelingen. De gemeente kijkt samen met de woningstichtingen hoe het aantal sociale huurwoningen in Bladel kan worden vergroot. Dat moet dan niet alleen een oplossing bieden voor de opvang van vergunninghouders, maar ook voor andere urgente woningzoekenden in de gemeente.

Integratie vergunninghouders
Het is belangrijk dat vergunninghouders zich zo snel mogelijk thuis voelen in hun nieuwe woonplaats. Vluchtelingenhulp Bladel ondersteunt hen bij de integratie. Het college realiseert zich dat wanneer er meer vergunninghouders naar Bladel komen, er een steeds groter beroep op Vluchtelingenhulp wordt gedaan. Er wordt daarom bekeken hoe dit kan worden ondersteund.
Ook de inwoners spelen een belangrijke rol bij een gastvrij onthaal. De wethouder gaf aan een beroep te willen doen op de inwoners om mee te helpen bij de opvang van deze mensen, die zoveel ellende hebben meegemaakt.

Vervolg
De leden van de commissie Inwoners konden zich goed vinden in de overwegingen van het college. Zij benadrukten wel dat er ook aandacht moet zijn voor de overige woningzoekenden en dat de inwoners bij de verdere ontwikkelingen moeten worden betrokken.
De ideeën worden nu verder uitgewerkt en verwerkt in een voorstel dat op 17 december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het COA heeft de diverse veiligheidsregio's in het land gevraagd om 500 noodopvangplaatsen te realiseren. De regio Zuidoost-Brabant heeft inmiddels aan dat verzoek voldaan. De wethouder merkte nog op dat hij desondanks niet kan garanderen dat er geen noodmaatregelen meer nodig zijn. Wanneer dat zich voordoet, wordt met name gekeken naar groepsaccommodaties. De gemeenteraad en omwonenden worden in dat geval zo snel mogelijk ingelicht.
HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS

E-mail: Stuur de voorlichtingsafdeling van de gemeente Bladel een mail