ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2016
5 november 2015

Ook het afgelopen jaar zijn er weer enkele bezuinigingen, die op het programma stonden, afgevoerd. Sommige bezuinigingen kregen volmondig goedkeuring van de VVD, omdat wij dit bijvoorbeeld al eerder hadden aangedragen, zoals het reststrokenbeleid. Andere teruggedraaide bezuinigingen, zoals de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk door harmonisatie, blijven kritische punten voor de VVD.

De VVD is van mening dat een ogenschijnlijk op hoofdlijnen evenwichtige begroting voor 2016 voor ons ligt. De VVD is echter wel van mening dat enkele onderwerpen te voorbarig zijn ingepland. We moeten onszelf echter niet onnodig rijk rekenen met een plan bij de Egyptische Poort, dat er lag maar weer van tafel is. Ook moeten we geen geld gaan uitgeven aan een plan dat er nog helemaal niet ligt, zoals bij de MFA in Hapert. Hier willen we graag nader op in gaan.

De VVD heeft het plan Egyptische Poort al in een eerder stadium vergeleken met de Titanic. En toen eerder dit jaar bleek dat het plan totaal van de baan was, het contract was ontbonden, en een vergoeding aan de projectontwikkelaar was betaald, kwam het vergelijk met de Titanic wel heel dicht bij. Het plan is ten onder gegaan. Op dit moment ligt er niets en de VVD is verbaasd over het verloop. Wij willen graag op korte termijn geïnformeerd worden over nieuwe plannen om de inmiddels gemaakte exorbitant hoge kosten terug te verdienen en het braakliggende terrein in te gaan vullen. En de VVD wil voorkomen dat dit een nieuwe Titanic wordt, dus wij gaan uit van een constructie die degelijk en goed onderbouwd is en die helpt om de gemeente boven water te houden.

Voor wat betreft de MFA in Hapert vindt de VVD Bladel nog steeds dat wij op de muziek vooruit lopen. We hebben het idee dat er een luchtkasteel (of een Fyra) wordt gebouwd. Zoals bijvoorbeeld de haken en ogen aan de verwerving van de kerk. Krijgen we wel een volwaardig MFA of wordt het een kerk met een paar extra functies?

In een eerder stadium werd de VVD verweten dat wij wel met de MFA hebben ingestemd in het raadsprogramma. Dit is echter niet het geval. In het raadsprogramma is de procedure omschreven, waarmee wij hebben ingestemd. Wij hebben echter altijd aangegeven niet tot elke prijs mee te gaan in de realisatie van een nieuwe MFA. Wij hebben in het raadsprogramma onder andere ingestemd met het haalbaarheidsonderzoek. Dit is nog niet eens gepresenteerd. De VVD stemt dan ook niet in met de reservering zoals nu is voorgesteld in de begroting. Pas op het moment dat er een concreet voorstel ligt, kan de VVD in- of tegenstemmen. Er wordt bijvoorbeeld nu al geld gereserveerd voor de sloop van een school. Kapitaalvernietiging, in de ogen van de VVD.

Mede door de reservering voor de MFA Hapert staat de gemeente helemaal klem voor ander beleid. En naar de mening van de VVD staat er nog voldoende open in deze begroting en in het raadsprogramma wat ook nog moet worden ingevuld. Moet dit dan wijken tot 2020? De VVD wil graag dat de MFA Hapert nog een keer goed tegen het licht wordt gehouden. Helaas zal dit pas tijdens de volgende raadsvergadering aan de orde zijn. Wij zullen de voorstellen en financiële consequenties voor dit plan kritisch bekijken.

Ook de al eerder genoemde terugdraaiing van de bezuiniging op het Peuterspeelzaalwerk is naar de mening van de VVD niet terecht. Hoewel de VVD behoud van peuterspeelzalen belangrijk vindt, is zij van mening dat er onvoldoende is gedaan aan mogelijkheden tot harmonisatie met de Kinderopvang. De VVD juicht echter wel toe dat er bezuinigingen worden gerealiseerd op de hoge huurkosten.

De VVD juicht zeker ook toe dat het OZB tarief niet omhoog gaat, maar juist naar beneden wordt bijgesteld. Dit doet naar de mening van de VVD recht aan de ontwikkeling in de economie en in de nog steeds niet volledig herstelde huizenmarkt.

Naar de mening van de VVD wegen de MFA, Egyptische Poort en Peuterspeelzaalwerk echter niet op tegen de voordelige ontwikkeling bij de OZB. De VVD is daarom voornemens om tegen de begroting 2016 te stemmen.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail
John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail