ENKELE KANTTEKENINGEN BIJ DE VISIE
PARTICIPATIEWET
Bladel, 22 mei 2015

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 21 mei jl. is de visie op de Participatiewet behandeld. Voor de meeste partijen kon het stuk als hamerstuk worden afgedaan. De VVD vond het toch noodzakelijk om enkele kanttekeningen te plaatsen.

Voor de VVD is de visie een goede visie, helder en duidelijk. De VVD kan zich vinden in de Missie, de Visie en de ambities. En hoewel het hier slechts om een visie op de uiteindelijke Participatiewet gaat, zijn er voor de VVD nog enkele punten die wij graag in het definitieve beleid graag specifieker toegelicht zouden zien.

De volgende kritische kanttekeningen zijn door ons geplaatst:

• Als eerste  het wel of niet begrenzen van de individuele studietoeslag. In het commissieblad wordt vermeld dat dit
  besproken zal gaan worden in de commissie inwoners van 9 juni aanstaande. Is het dan nog mogelijk om een
  eventuele begrenzing op te nemen in de definitieve invulling van de Participatiewet?
• Ditzelfde geldt ook voor het voorbereidingskrediet bij eventueel zelfstandig ondernemerschap. Dit krediet wordt
  verstrekt met een bevoegdheid van het college. Maar wat als het bedrijf niet van de grond komt? Of het uiteindelijk
  niet kan voortbestaan op de arbeidsmarkt? En is aan dit voorbereidingskrediet ook een begrenzing? Wat zijn de
  criteria voor een dergelijk krediet?
• En last but not least: In deze visie is niets opgenomen over het onderdeel privacy. Tijdens de commissievergadering
  werd wel aangegeven dat medewerkers van de gemeente zich te houden hebben aan algemeen geldende privacy
  regels, voor de VVD is dit echter te summier, aangezien het een breder netwerk dan alleen de medewerkers van de
  gemeente betreft. Het is bij de VVD bekend dat de gemeente op dit moment bezig met het opstellen van een voor de
  Kempengemeenten geldend privacyprotocol. Omdat dit nog in een conceptfase is, kan hier nu niet over
  gespeculeerd worden de inhoud. Het zou voor de VVD wel wenselijk zijn om in het definitieve document rekening te
  houden met dit privacyprotocol, en hier op z'n minst naar te verwijzen.

De  portefeuillehouder heeft toegezegd dat alle punten die de VVD heeft aangehaald nog op een later tijdstip (lees: tijdens de behandeling van het definitieve beleid) kunnen worden opgenomen. Dit was voor de VVD voldoende om uiteindelijk in te stemmen met de Visie Participatiewet. Wij zullen echter bij de behandeling van het definitieve beleid zeker op bovenstaande punten terugkomen, dat moge duidelijk zijn!

Als u graag met de VVD mee wilt praten over de definitieve invulling van de Participatiewet, nodigen wij u van harte uit om dit aan John Adams (raadslid), Klara Knapen (burgerlid commissie Inwoners) of mij kenbaar te maken. Tijdens ons vooroverleg kunnen wij dan samen met u kijken of wij uw wensen en bedenkingen mee kunnen nemen naar de commissievergadering of raadsvergadering.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail