GROENVOORZIENINGEN TEGEN ELKE PRIJS?
Bladel, 23 januari 2015

In Casteren ligt naast de nieuwe basisschool een perceel braak. Een perceel wat is ontstaan na de herlocatie van de oude basisschool. Het dorp heeft inmiddels een mooie nieuwe school. Op het perceel zijn drie seniorenwoningen voorzien. In Casteren is grote behoefte aan dit type woningen.

Toch heeft een inwoner uit deze mooie kern een burgerinitiatief opgezet, om te inventariseren of er bij de inwoners draagvlak was voor een parkachtig perceel zonder bebouwing in het dorp. Hij heeft daarom een enquête gedaan in juli / augustus van het vorige jaar. In november 2014 - tijdens de dorpsraadsvergadering - is deze enquête besproken. Er was een redelijke respons, de uitslag was verdeeld. Zowel voor- als tegenstanders hebben hun stem uitgebracht, het was ongeveer 50/50.

De dorpsraad stelde voor om een nieuwe enquête op te laten stellen, hier voldoende aandacht aan te besteden in de lokale media, en deze uitslag voor te leggen aan de gemeente Bladel. Omdat de plannen voor het bouwen inmiddels ver zijn gevorderd en het bestemmingsplan al is vastgesteld, heeft de portefeuillehouder al tijdens de dorpsraadsvergadering aangegeven dat dit geen goed idee is. Er zijn grote kosten mee gemoeid.

De enquête, en ook de mogelijke eventuele verstrekkende gevolgen daarvan, zetten de gemeente voor grote kosten. De dorpsraad heeft bij de politieke partijen geïnformeerd hoe zij stonden in een kostenpost van 300.000 euro's. De VVD heeft aangegeven niet te willen meewerken aan dit initiatief. Net zoals het merendeel van de raadsfracties.

Natuurlijk heeft de VVD begrip voor inwoners die graag meer groen zien. Maar de VVD is van mening dat een kleinschalig project van drie seniorenwoningen op de betreffende locatie passend is in het dorpsbeeld, en voldoende ruimte biedt voor groen. Bovendien wordt hier - zoals al eerder aangegeven - voorzien in de behoefte die door de inwoners van Casteren zelf is aangegeven.

Inmiddels is de bouw van de woningen gestart. Wij hopen dat de bouw voorspoedig verloopt, en dat het braakliggende terrein spoedig een mooie invulling krijgt. Met woningen EN groen!

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail