BESCHOUWING RAADSPROGRAMMA 2014-2018
Bladel, 25 september 2014

Op donderdag 25 september is het raadsprogramma voor de komende regeerperiode 2014-2018 vastgesteld door de Gemeenteraad van Bladel. De raad heeft unaniem ingestemd met het programma, omdat dit nog voldoende ruimte biedt om kritisch op onderdelen te zijn: er zijn voldoende issues buiten het programma gehouden waar zeker nog discussie zal gaan ontstaan in de (nabije) toekomst.

Onderstaande tekst is uitgesproken door Pauline Hospel, fractievoorzitter VVD Bladel:

De VVD is van mening dat er een gedegen raadsprogramma is opgesteld door de vijf gezamenlijke partijen. Toch heeft de VVD enkele kritische kanttekeningen, die wij hierbij kenbaar maken aan u.

Snel internet
Op pagina 5 van het raadsprogramma wordt gesproken over  'snel internet', oftewel de aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente. De VVD onderschrijft dit punt volledig en wil graag de nadruk leggen op een spoedige ontwikkeling in dezen.

Onroerend zaakbelasting (OZB)
Op pagina 5/6 wordt gesproken over het verloop van de OZB-tarieven. De laatste zinsnede: "....waarbij verdergaande boventrendmatige verhoging van de OZB-tarieven bespreekbaar is..." is voor de VVD onbespreekbaar. De VVD houdt vast aan een maximale OZB-verhoging van slechts de inflatiecorrectie. Het niet onderschrijven van deze verhoging is reeds genoemd in de paragraaf.

Handhaving
In het handhavingsbeleid op pagina 6 wordt onder andere gesproken over handhaafbaarheid van regels en wetten. Hierin willen wij nogmaals aangeven dat ook de overlast van geluid in veel gevallen een lastige materie is, maar dat men zich ook hier dient te houden aan wetten en regels. De VVD wil dat bij excessen dan ook gehandhaafd wordt.

MFA Hapert
De op pagina 10 voorgenomen nieuwbouw van de MFA Hapert moet volgens de VVD met enige terughoudendheid worden benaderd. De voorgenomen verbouwing van de kerk en nieuwbouw daaromheen kunnen voor wat betreft de VVD niet tegen elke prijs. Een afweging moet mogelijk zijn, dit binnen een naar ons inziens redelijke marge. De VVD vindt dat pas dan een afweging gemaakt kan worden over ontwikkelingen omtrent de MFA.

Muziekonderwijs
Bladel wil een nieuwe impuls geven aan de cultuurbeleving. Muziekonderwijs is hier een belangrijk onderdeel van. Mede naar aanleiding van enkele inspraakreacties van bezorgde muziekverenigingen wil de VVD graag de mogelijkheden tot muziekonderwijs behouden en zonodig versterken. De VVD stelt voor om de 'rugzakregeling' voor muziekonderwijs te versoepelen en af te zien van het absolute plafond, zoals dat in de meerjarenbegroting wordt beoogd. De VVD zal hier tijdens de begrotingsvergadering op terugkomen. Wij willen benadrukken dat het hier gaat om het rugzakmodel voor het muziekonderwijs en dus niet over de subsidies voor de muziekverenigingen.

Egyptische Poort
De VVD betreut nog steeds het feit dat de Egyptische Poort destijds niet is uitgevoerd zoals het beoogd was. De VVD zal de ontwikkelingen rondom de Egyptische Poort nauwgezet en kritisch volgen en staat een spoedige ontwikkeling voor.

Woningbouw
In het hoofdstuk over woningbouw op pagina 12 is een paragraaf opgenomen over de Leefbaarheid in Netersel . De VVD onderschrijft dat leefbaarheid belangrijk is maar dit moet niet slechts gelden voor de kern Netersel, maar voor alle kernen in onze gemeente, met de nadruk op de kleine kernen. De intentie van deze paragraaf betreft de mogelijkheden tot woningbouw in Netersel en de VVD vindt daarom dat de gekozen tekst geen juiste afspiegeling is. De tekst is afkomstig uit de Woonvisie 2012, waarin wel degelijk wordt gesproken over leefbaarheid in ALLE kleine kernen.

Tot zover onze kanttekeningen. Resten ons nog enkele wezenlijke vragen aan het college:

 • Is het programma in deze vorm uitvoerbaar voor het college?
 • Kunnen alle portefeuillehouders aangeven of het voor wat betreft hun portefeuille een programma is waar zij ook
   daadwerkelijk achter kunnen staan?
 • Welk vervolg gaat het college geven aan het raadsprogramma, mits dit vanavond door de raad wordt
   vastgesteld?

Als u vragen heeft over het raadsprogramma (dat u in z'n geheel kunt downloaden door hier te klikken) of over de kanttekeningen die wij hebben geplaatst bij de diverse paragrafen, neem dan gerust contact op met één van de fractieleden.

Namens de fractie: Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur ons een mail