BETUTTELING OF JUIST HET BEPERKEN VAN HET
Bladel, 17 mei 2019

Dat vragen wij ons bij VVD Bladel regelmatig af. Hoe ver ga je met het betuttelen en wanneer geef je de vrijheid aan bijvoorbeeld de ondernemer of uitbater? Tijdens de afgelopen raadsvergadering was er bij uitstek zo'n agendapunt waarbij deze twee uitersten aan bod kwamen: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Om handhaving mogelijk te maken, moet je duidelijk formuleren wat je wel, en wat je niet wilt.

Aan de ene kant had je het openhouden van sportkantines. De VVD was
het -- net als de andere twee oppositiepartijen -- hardgrondig eens met
het collegevoorstel, dat onder meer inhield om de sportkantines met
ingang van de nieuwe APV om 0.00 uur te sluiten. En hoewel de VVD
geen voorstander is van betutteling, moeten we ons terdege realiseren
dat we aan de andere kant ook het IJslandse model omarmen, waarbij
we het drankgebruik onder jongeren zoveel mogelijk willen beperken.

Eén van de uitgangspunten in het IJslandse model is de voorbeeldfunctie
van ouders. Geven we überhaupt het goede voorbeeld als we ons laten
vollopen met bier tijdens de derde helft van de voetbalwedstrijd? Maar de coalitie was van mening dat het college een slecht voorstel had gedaan. Het populisme won het van het realisme. De kantines kunnen nu tot 1.00 uur 's nachts openblijven. Kortom: we hebben niet voldoende geïnvesteerd in het IJslandse model. Of juist te veel.

Overigens was dit wel een historisch moment: de volledige oppositie was het eens met het college, terwijl de volledige coalitie instemde met een amendement voor de sportkantines. Zet je wel aan het denken…

Maar juist ook het beperken door middel van regels, op tal van andere vlakken, stuit de VVD wel tegen de borst. Want het oprekken van de winkeltijden van 6.00 tot 22.00 uur -- waar we groot voorstander van zijn -- wordt niet doorge-voerd op het gebied van de horeca. Nederland gaat gelukkig steeds gezonder eten. Een goed en gevarieerd ontbijt maakt deel uit van dit gezond eten. Winkels en tankstations worden met het oprekken van de winkeltijden in de gelegenheid gesteld om ontbijt-concepten aan te bieden vanaf 6.00 uur 's ochtends. Waarom mogen dan horecagele-genheden pas vanaf 8.00 uur 's ochtends een vergelijkbaar, of nog uitgebreider, concept aanbieden? Tegen de tijd dat ze open gaan, zijn de broodjes al genuttigd. De VVD is van mening dat ook deze uitbaters de vrijheid mogen hebben om in te spelen op de eetbehoefte van de Nederlander. We hebben hiervoor een motie ingediend om te onderzoeken:

a.    Of er behoefte aan is, en
b.    Er weinig of geen ruimtelijke overlast is om de openingstijden te vervroegen naar 6.00 uur.

Deze motie werd unaniem ondertekend door alle fracties.

De fractie PRO5 diende een motie in om de vuurwerkoverlast te onderzoeken. Deze fractie wil uiteindelijk graag een beperking van het aantal gebieden waar wel of geen vuurwerk mag worden afgestoken. De VVD heeft benadrukt dat ook het buitengebied moet worden betrokken bij dit onderzoek. Wij zijn wel benieuwd naar de bevindingen, die uiterlijk in december aan de raad worden gepresenteerd: wel of niet een vuurwerkverbod? Wel of niet alleen op een aantal locaties, of juist voor de hele gemeente? Wel of niet een vuurwerkshow op een vaste plaats, op initiatief van de gemeente? Wij horen graag uw mening! Uw inbreng via onderstaand mail-link stellen we op hoge prijs. Als de onderzoeksresultaten tot verandering gaan leiden, komen wij hier op terug.
AANTAL REGELTJES?

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail