CENTRUMVISIE BLADEL: AMBITIEUZE EN GOED
Bladel, 20 december 2018

De afgelopen maanden is er door vier bureaus intensief gewerkt aan een visie op het Centrumgebied in Bladel. De vier bureaus hebben allemaal een mooie visie neergelegd. Toch vinden we dat vanwege de ambitieusheid er één plan met kop en schouders bovenuit steekt. De VVD Bladel kan zich het meeste vinden in de visie van De Zwarte Hond. Deze uitwerking op de Next Economy heeft naar onze mening een lange termijn visie, iets wat het centrum van Bladel nodig heeft. De beoogde diversiteit in de visie is goed doordacht, en onderbouwd met onderzoeken. Er wordt in deze visie voldoende ruimte geboden aan nieuwe initiatieven.

Voor de VVD is het echter wel belangrijk dat er ook op het gebied van parkeervoorzieningen voldoende zicht op de toe-komst wordt gehouden. Er zijn naast de Sniederslaan en de Markt ook voldoende mogelijkheden in de straten rondom het centrum. Echter, deze parkeervoorzieningen moeten wel duidelijker worden aangegeven, bijvoorbeeld door middel van een parkeerroute, en daarbij zal voldoende rekening moeten worden gehouden met 'voetgangersdoorsteekjes' naar de Sniederslaan. Op deze manier kunnen de ondernemers aan de Sniederslaan hun klandizie blijven behouden. Mogelijk dat ook op deze parkeervoorzieningen een blauwe zone kan gaan gelden.

Daarnaast is het voor de VVD van wezenlijk belang dat rekening wordt gehouden met het winkelend publiek dat wat minder goed ter been is. Parkeervoorzieningen voor minder validen in de Sniederslaan of enigszins in de nabijheid van de winkel zijn voor deze mensen essentieel. Graag onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden, en betrek hierin ook het Platform Gehandicapten en de ondernemers voor een optimaler resultaat.

De VVD zal met het aannemen van de visie van De Zwarte Hond ook instemmen met een onderzoek naar de even-tuele verplaatsing van Den Herd naar het centrum. Voor de goede orde: het gaat hier om ONDERZOEK. Afhankelijk van de uitkomsten, met name financieel, behouden wij ons nog steeds het recht voor om te zijner tijd een ander inzicht te hebben over de verplaatsing. Omdat wij de noodzaak wel inzien van snel onderzoek, hebben wij het amendement van BT ondersteund, waarin zij het college de opdracht geeft om de onderzoeksresultaten te presenteren in de raadsvergadering van 19 september 2019.

Bij een eventuele verplaatsing van Den Herd voorzien wij echter wel een extra parkeerdruk, die niet enkel kan worden opgelost door middel van reeds bestaande parkeervoorzieningen. Net als bij de MFA in Hapert, maakt de VVD zich zorgen over eventueel 'dubbel gebruik'. Dit zal in de praktijk niet eenvoudig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de woensdagmarkt, aan de horecagelegenheden aan de Markt, activiteiten van de KBO zowel overdag en 's avonds, en eventueel theatervoorstellingen. Ook toevoeging van woningen in het centrum zal zorgen voor grotere parkeerdruk. De VVD voorziet een overbezetting en vindt het dan ook noodzakelijk dat de parkeerdruk in de nabijheid van de Markt en/of de Posthof nadrukkelijk wordt onderzocht voor het vaststellen van een nieuw centrumplan.

De onderzoeken over parkeren die er nu liggen, zijn gebaseerd op cijfers uit 2010 en gaan sowieso niet uit van verplaatsing van Den Herd naar de markt. Dit onderzoek is nu -- bijna 10 jaar later -- zwaar achterhaald.

Een van de gebruikers van Den Herd, de Senioren-
vereniging Bladel, heeft nadrukkelijk de wens uitge-
sproken om in te zetten op verbouw op de huidige
locatie van Den Herd, al dan niet gesplitst van de
theaterfunctie. De VVD is van mening dat je juist niet
de activiteiten cultuur en welzijn uit elkaar moet gaan
trekken, maar moet inzetten op clusteren en multi-
functioneel gebruik van ruimten. Wat wij echter
onwenselijk vinden is, om gebruikers, waaronder
ook de seniorenvereniging, onnodig lang te laten
wachten op vernieuwing. De VVD is van mening dat
aan de gebruikers zeker ter overbrugging deugdelijk
materiaal en ruimte beschikbaar moet worden ge-
steld. De uitkomsten van het onderzoek, het eventu-
eel vaststellen van een nieuw bestemmingsplan en daarna bouw of verbouw zal ook weer de nodige tijd gaan kosten. Laten we dat dus niet uit het oog verliezen!

Het huidige Den Herd mag naar de mening van de VVD ook geen tweede Sporthal 't Spant er worden. Omdat er geen onderhoud wordt gedaan aan het gebouw, zullen er enorme kosten op de gemeente af komen. De CV-installatie is verouderd en er zit legionella in de waterleiding. En hebben ook alle verenigingen en gebruikers hun programma van eisen kunnen indienen voor een eventuele Den Herd naar de Mert? De gebruikers zijn volgens de VVD alleen gehoord over de verbouwplannen, niet over verplaatsing.

Een groot deel van de ondernemers en vastgoedeigenaren van de Sniederslaan heeft aangegeven meer te zien in de visie van DTNP. Dit met name omdat in deze visie de compactheid van het winkelgebied werd benadrukt. Hoewel de VVD meer ziet in de visie van De Zwarte Hond, vraagt de VVD wel aan het college om bij het vaststellen van een nieuw centrumplan waar mogelijk rekening te houden met de wensen van de ondernemers.

Voor het Centrum heeft de gemeenteraad in november een voorbereidingsbesluit vastgesteld. Dit betreft een heel ruim gebied, veel ruimer dan de centrumvisie. Wij vragen ons af hoe met dit voorbereidingsbesluit wordt omgegaan na de vaststelling van de voorliggende centrumvisie? Hoe wordt er omgegaan met de huiseigenaren die buiten het 'echte' centrum vallen, maar wel binnen het voorbereidingsbesluit? Met andere woorden: Kan het niet compacter?

Met het vaststellen van een nieuwe visie op het Centrum stellen we inhoudelijk nog niets vast. Het is slechts een visie. Er waren diverse amendementen ingediend, die onze wensen op de uitvoering ook ondersteunen (zoals de parkeerroute en de doorsteekjes). Helaas zijn de amendementen grotendeels ook weer ingetrokken, omdat het college heeft toegezegd dat ze in het uit te werken centrumplan rekening zullen houden met deze wensen. Wij gaan er van uit de het college zich aan deze beloften gaat houden, en volgen dit uiteraard op de voet.
DOORDACHTE VISIE VAN BUREAU DE ZWARTE HOND

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail