KEMPENLAND: DE OMGEKEERDE WERELD
Bladel, 8 november 2018

2005: De toenmalige raad stemt in met een bestemmingsplan om het gebied bij Kempenland, eigendom van de RSZK en Wooninc, volledig te herzien. Er is lang gepraat over hoe en wat. Uitkomst: een plan met ruim 170 woningen. Vooral grondgebonden woningen. Maar voordat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, slaat onder andere de crisis toe en wordt er niet gebouwd.

2016: Omdat er naast ontwikkelingen bij de RSZK ook appartementen gerealiseerd gaan worden op De Specht en de gemeente het hele plan graag opnieuw wil bezien, wordt er door de raad een voorbereidingsbesluit genomen. Het plan gaat op slot, zodat er opnieuw onderhandeld kan worden over hoe en wat.

2018: Het voorbereidingsbesluit is verlopen (en nieuw opnieuw verlengd). Nu krijgt de raad te maken met een raads-voorstel om het bestemmingsplan te herzien. Een plan dat nu wel lijkt te voldoen aan de in februari dit jaar vastgestelde woonvisie. Een plan dat aansluit bij de Egyptische Poort. En toch zit dit VVD Bladel niet lekker…

Want de hoorzitting op 1 oktober j.l. en de behandeling in de raadscommissie Grondgebied laten een heel andere kant zien. De RSZK en Wooninc spreken in, nadat zij al een zienswijze hebben ingediend. Dit plan is niet uitvoerbaar voor genoemde partijen. Zij zijn niet betrokken bij gesprekken over de invulling van hun eigen grondgebied, blijkbaar. De hele commissie stelt dat het beter is dat het plan -- naar de woorden van de VVD -- terug moet naar de tekentafel. De VVD wil, samen met alle andere commissieleden, dat het plan in goed overleg wordt herzien.

Maar toch wordt besloten om het bestemmingsplan te agenderen voor de raadsvergadering. Wij zijn het spoor bijster… De portefeuillehouder wil dat het bestemmingsplan toch wordt vastgesteld, zoals het er nu ligt. En dan zal de portefeuillehouder het gesprek aangaan met de grondeigenaren. Is dit niet de omgekeerde wereld? En hoe is het mogelijk dat de portefeuillehouder niet heeft zien aankomen dat de RSZK tegen dit plan is? Uiteraard vragen wij aan de portefeuillehouder of er überhaupt wel is onderhandeld. De beantwoording is erg summier. Maar goed, de VVD blijft met vragen zitten: Het kan toch niet zo zijn dat bij het RSZK niets bekend was over de plannen en omgekeerd, dat bij de portefeuillehouder niets bekend was over het bezwaar? Dit laatste hebben wij met verbijstering in de krant gelezen.

De coalitie volgt het college als makke schapen.
Het bestemmingsplan zoals het nu is aangenomen
rammelt van alle kanten. Natuurlijk is het wenselijk
om in het plan een aansluiting te zoeken op de
Egyptische Poort. Maar een concreet plan voor de
Egyptische Poort ligt er sowieso nog niet. En een
aansluiting op iets dat er nog niet is, is onmogelijk
uit te leggen aan de inwoners. En zeker niet aan de
inwoners die een woning zoeken. Die vooruit willen.
Die waarde hechten aan betrouwbaarheid van
openbaar bestuur. We gooien met het aannemen
van dit herziene bestemmingsplan nogal wat over-
boord. Want de RSZK en Wooninc hebben al aan-
gegeven dit plan niet ten uitvoer te gaan brengen.
Wederom de omgekeerde wereld. Want in Bladel zitten we juist met smart te wachten op plannen zoals deze, waar een flink aantal woningen gerealiseerd gaan worden. Zodat er eindelijk weer wat beweging komt in de markt.

Het werd de raad verweten dat wij voorbij willen gaan aan de woonvisie. Niets is minder waar. Feit is wel, dat de woonvi-sie is gebaseerd op oudere cijfers. Laten we dus vooral niet achterhaald gaan bouwen. Laten we reëel kijken naar de behoeften van onze inwoners. Uiteindelijk zijn zij degenen die in het te realiseren plan zullen gaan wonen. Het mag duidelijk zijn dat de VVD waarde hecht aan een fijne leefomgeving, waar onze inwoners met plezier kunnen wonen.

VVD Bladel heeft tegen dit bestemmingsplan gestemd. Dus niet omdat wij tegen ontwikkeling zijn op die plek. In tegen-deel. Wij zien hier mooie kansen. Die met alle neuzen dezelfde kant op tot een veel mooier plan hadden kunnen leiden. Het had een plan kunnen zijn wat recht doet aan de omgeving, de grondeigenaren, de inwoners, de Egyptische Poort en de gemeente. Nu ligt het lot in handen van de portefeuillehouder en is ingestemd met een plan dat we allemaal niet zien zitten. De omgekeerde wereld.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail