RAADSPROGRAMMA 2018-2022 VASTGESTELD
Bladel, 21 september 2018

Gisteravond heeft de raad het zgn. raadsprogramma vastgesteld. Elke nieuwe gemeenteraadsperiode start met coalitie-onderhandelingen, coalitievorming en daarna het opstellen van een raadsprogramma. Een raadspro-gramma dat deels al is dichtgetimmerd, omdat er natuurlijk coalitie-afspraken zijn. En ook al zitten wij in de oppositie, tot zo ver is het meer dan logisch wat een belangrijk deel van her raadsprogramma zal gaan inhouden. Of we het er nu mee eens zijn of niet.

Het is dan wel prettig als er in het raadsprogramma dingen vermeld staan waar wij als VVD achter kunnen staan. Voorbeeld hiervan is het streven naar aanleg van glasvezel, of gelijkwaardig opvolgend product. Dus geen 5G, waar door wethouder Van der Linden eerder over is gesproken als alternatief. Want dat is het natuurlijk niet. 5G is voor mobiel internet, zonder draadje. En glasvezel is voor huishoudens (en dat is 97,6% van de Nederlandse bevolking) die beschikken over een notebook of desktop. Met bijbehorende wifi. Dus we gaan er strak op toezien dat het glasvezel of opvolger dan ook daadwerkelijk wordt aangelegd.

Maar er is meer in het raadsprogramma. De plannen en ontwikkelingen rondom de aanleg van de N284, goede voorzieningen creëren in Bladel. Het openbaar vervoer, verbreding van fietspaden, faciliteren in laadpalen op logische plaatsen voor fietsen en auto's en voldoende woningbouw.

Ook in het sociale domein gaan we aan de slag met Wmo, jeugd en participatie. Tekorten zien we te voorkomen door een juiste aanpak van inkoop en besteding. Maar ook gaan we het vrijwilligersbeleid tegen het licht houden. We noe-men bijvoorbeeld de mogelijke terugkeer van het mantelzorgcompliment.

"In beginsel wordt vastgehouden aan het slechts verhogen van OZB met maximaal de inflatiecorrectie..." De VVD onderschrijft dit mede. Maar let wel: "In beginsel" is voor veel uitleg vatbaar. Mocht het college naar de raad terug-komen voor meer geld, dan zullen wij als VVD toch altijd blijven vasthouden aan maximaal de inflatiecorrectie. Punt.

Dit is een greep van de goede onderwerpen in het programma. Helaas hebben we ook een aantal minderheidsstand-punten in moeten nemen in het raadsprogramma. Niet omdat wij het er bij sommige onderwerpen volledig mee oneens zijn, maar omdat de VVD van mening is dat een andere aanpak beter zou zijn.

Het begint al met het onderwerp 'Veerkrachtig Bestuur'. VVD Bladel is nog steeds van mening dat een herindeling met de gemeenten Reusel-De Mierden en Eersel de beste oplossing is. Alleen dan vormen we een krachtiger gemeente, met voldoende slagkracht en met mogelijkheden om zelfstandig voldoende expertise in huis te hebben. Een gemeente met een democratische legitimatie voor raadsleden, die niet door middel van houtje-touwtje oplossingen een gemeenschappelijke regeling creëert, een regeling die volledig college-gestuurd is. Waar de raad aan de laatste mem hangt, als we überhaupt al aan het woord komen. Lees meer in dit artikel.

Wederom een onderzoek naar de haalbaarheid van verplaatsing van de Basisschool in Hoogeloon naar het centrum vinden wij verspilling van tijd, moeite en geld. Verbouwen op de huidige locatie is gebleken de beste oplossing te zijn. De enige haalbare oplossing. Hier pleiten wij dan ook voor.

Voor wat betreft de MFA in Hapert, stelt het ons teleur dat er geen maximaal taakstellend bedrag wordt vastgesteld voor de investering. Er worden moeilijke constructies met BTW compensatie, grondopbrengsten en dergelijke bedacht. En dan lijkt het net of we een goedkope MFA gaan bouwen. Niets is minder waar. En VVD Bladel blijft vasthouden aan scheiding van kerk en staat (lees: artikel 1 en 6 uit de Grondwet, alsmede artikel 9 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Daarom is een keuze voor een variant zonder kerk een betere optie. Een optie die nog steeds volledig recht doet aan alle gebruikers. Een optie waarbij de kerk, nog steeds een prima plek in de gemeenschap, kan blijven behouden. Bijvoorbeeld met een invulling als kleinschalig zorgproject.

En de VVD vindt het belangrijk dat er ook bij een Nieuwe Omgevingsvisie volledig wordt ingezet op een maximaal streven naar het beperken van de gezondheidsrisico's. We betreuren dat andere partijen hier niet net zo over denken. En natuurlijk mogen de uitbreidingsmogelijkheden worden bekeken. Natuurlijk willen wij er ook zijn voor de boeren die innovatief aan de slag willen, met uitstootbeperkingen en andere innovatieve maatregelen. Maar dit mag NOOIT ten koste gaan van de gezondheid. Zeker niet voor de gezondheid van 20.000 inwoners van Bladel Wij zijn er voor alle inwoners. Niet alleen voor de circa 20 boeren die met de verruimde omgevingsvisie de kans krijgen om uit te breiden. Lees meer in dit artikel.

Hoe dan ook: oppositie of niet, we zullen de komende periode van een kleine vier jaar weer constructief -- en waar nodig heel kritisch -- meehelpen aan een goed beleid voor de gemeente Bladel.

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail