VVD BLADEL: VOL VERTROUWEN DOORGAAN!
VVD Bladel: Duidelijk, doorpakken, doen!Bladel, 12 maart 2018

De afgelopen weken bent u door alle politieke partijen overstelpt door informatie. Door folders, advertenties, artikelen, verkiezingsprogramma's en meerdere debatten. Met z'n allen willen wij u laten zien wat we voor u in petto hebben. Ook VVD Bladel heeft haar steentje bijgedragen aan deze acties. We willen u immers graag laten zien wat wij inmiddels hebben bereikt. We willen u laten zien dat wij een betrouwbare partij zijn. We willen u laten zien dat we geen leugens of halve waarheden verkopen. En dat we vol vertrouwen willen doorgaan in de komende raadsperiode!

We hebben een duidelijk en helder verkiezingsprogramma. We hebben een aantal krachtige speerpunten. Hiermee gaan we ons, met het hele team, voor de volle 100% voor inzetten. Een paar punten zetten we graag nog even op een rijtje:

Een gezond leefklimaat in de hele gemeente

VVD Bladel wil actief bijdragen aan een gezonde gemeente. Een gezonde omgeving, waarin we kunnen recreëren, wonen en werken zonder ziek te worden. Dit be-
tekent ook dat we een goed beleid op het ge-
bied van intensieve veehouderij moeten hebben.
De geurnorm zal worden bijgesteld, dit vraagt
dus investeringen van een aantal agrarische
ondernemers. Een boer die innovatief wil ont-
wikkelen met bijvoorbeeld luchtwassers moet
investeren in een maatwerk oplossing. Als
stimulering is een bedrag van € 200 mln. ter
beschikking gesteld door het Rijk. De agrari-
sche ondernemers die willen meewerken aan
verbetering van hun bedrijf krijgen hier hulp bij.

Daarnaast is door de provincie een bedrag van
€ 75 mln gereserveerd voor agrariërs die stop-
pen en een andere type bedrijf willen voortzetten.
De VVD wil dit met goede ideeën vanuit Bladel
optimaal benutten.

Een stabiel, sterk en gezond financieel beleid

We moeten blijven zorgen voor een gezonde financiële situatie. Een euro kun je ook in de gemeente maar één keer uitgeven, goed budgetteren dus. VVD Bladel is niet voor het verhogen van de OZB. En al helemaal niet, als dit betekent dat we luchtkastelen gaan bouwen. In de afgelopen raadsperioden hebben we bewezen dat wij de financiële huishouding goed op orde kunnen houden. En dit willen we voor u blijven doen.

Een Multi Functionele Accommodatie (MFA) voor Hapert én Bladel

VVD Bladel vindt dat inwoners elkaar moeten kunnen ontmoeten op centrale plaatsen. Een MFA is daarvoor een geschikt onderkomen. Voor Hapert zijn de ideeën rondom de realisatie hiervan inmiddels vergevorderd. De VVD is positief over het onderzoek dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden. Het resultaat geeft ons de antwoorden waarop wij onze mening kunnen baseren. Een MFA Hapert moet er dus zeker komen. De hele Hapertse bevolking moet hiervan kunnen profiteren. Het huidige college heeft “out-of-the-box” gedacht en is gekomen met verbeteringen en alternatieven.

Wij geven de voorkeur aan het scenario zonder de kerk, en met een groene brink. Met horecamogelijkheden en mooi wonen. Een metamorfose van het totale centrum dus, waar de MFA een onderdeel van uit maakt. De VVD vindt het belangrijk dat we de MFA geen luchtkasteel laten worden, maar dat we zuinig omgaan met het beschikbare budget. Voorbeelden zijn slim aanbesteden en zorgen voor goede opbrengsten van vrijkomende gronden.

Maar ook in Bladel mag de ontwikkeling voor Den Herd niet langer stil blijven staan. Den Herd is toe aan een grondige renovatie. Nu is gebleken dat de te verwachten kosten daar ook behoorlijk zijn gestegen, moeten we afwegen of verbouwing nog wel interessant is. Een nieuwe MFA in Bladel is voor de VVD bespreekbaar. Ook hier geldt: we moeten zorgen voor een gezonde financiële balans en doorpakken. Keuzes maken en niet langer wachten.

Een slagvaardige gemeente

Bladel werkt op veel vlakken samen met de buurgemeenten, veel dingen kunnen we ook niet zelfstandig. Ook in groter verband, de Metropool Regio Eindhoven (MRE), wordt samengewerkt. De gemeente kan krachtiger. Dit kan voor wat betreft de VVD een herindeling zijn of - als dat mogelijk is - een Kempenfederatie. Op dit moment loopt naar dit laatste een onderzoek. Het onderzoek zal uitwijzen of hier voldoende draagvlak voor is bij andere gemeenten. Reusel en Eersel hebben zich al uitgesproken voor herindeling te zijn. De VVD vindt dat wij daartegen niet per definitie al de hakken in het zand moeten zetten, wij gaan graag het gesprek aan met de buren.
Bij herindeling neemt de kwetsbaarheid af door de schaalvergroting. We krijgen daardoor meer slagkracht richting de MRE. We krijgen kwaliteitsverbetering, doordat ambtenaren gaan samenwerken in plaats van ieder op een eigen eiland. Wel moeten we zorgen dat we als gemeente dicht bij de inwoner blijven staan, bijvoorbeeld samen met de dorpsraden.

Woensdag 21 maart

Dat is de datum van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij rekenen er op dat u gaat stemmen. En wij hopen uiteraard dat uw stem naar de VVD gaat. Wij hebben uw stem nodig om de weg die we zijn ingeslagen voort te zetten!
Vlnr.: Marko, Pauline, Theo, Robert en John

Pauline Hospel
Fractievoorzitter en lijsttrekker
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail