KOEHANDEL, ACHTERKAMERTJESPOLITIEK EN
Bladel, 17 juni 2017

De termen uit de titel  en nog een aantal oerkreten van dezelfde strekking zijn de afgelopen weken in de verwijtende sfeer talloze malen over en weer gesmeten tussen allerlei (politieke) partijen in de gemeente Bladel. In de media, sociale media en tijdens de raadsvergaderingen. Moddergevechten waar wij ons tot nu toe niet in hebben willen mengen en waar wij naar onze mening ook niet in  thuis hoorden. Toch is de naam van de VVD meerdere malen betrokken in het moddergooien. Jammer. Want wij zijn van mening dat de VVD niet veel te verwijten valt. En dat lichten we graag aan u toe.

Wat vooraf ging
Het is iedereen die zich bezig houdt met de politiek duidelijk, dat op 23 maart jongstleden door één van de toenmalige coalitiepartijen, PRO5, de stekker uit de coalitie is getrokken en dat de wethouder van PRO5, Joan Veldhuizen, is afgetreden. De wethouder en haar partij stonden lijnrecht tegenover de andere coalitiepartijen op het gebied van het plattelandsbeleid in de gemeente Bladel. Met het aftreden van Joan is er een bestuurlijke crisis ontstaan. De nog zittende coalitie had namelijk geen meerderheid meer.Talloze gespreken
De coalitiepartijen hebben verzocht aan alle partijen om mee te werken aan een nieuwe constructie om de coalitie weer aan een meerderheid te helpen. Een gedoogconstructie, het leveren van een zakenwethouder of deelnemen aan de coalitie met bestaand coalitieprogramma, in hun ogen was alles mogelijk. Talloze gesprekken volgden. Eén ding mag zeker niet onbenoemd blijven: De VVD heeft met ALLE partijen gesproken. Met alle partijen hebben wij geprobeerd om consensus te bereiken en om constructief mee te denken aan de situatie. En van koehandel was geen sprake: de VVD heeft te allen tijde helder gecommuniceerd naar de andere politieke partijen.

Belangrijkste onderwerpen
Op dit moment vinden wij het onverantwoord om de MFA uit te voeren zoals de plannen nu zijn voorbereid. Klip en klaar, duidelijke taal. Een taal die we al enige jaren helder communiceren. Daarnaast vindt de VVD het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de volksgezondheid. Dus het is noodzaak om nu een pas op de plaats te houden voor wat betreft uitbreidingen in het buitengebied. We moeten geen toezeggingen doen waar we later spijt van krijgen. Wat dan misschien niet meer kan worden teruggedraaid, of boeren alsnog in een faillissement brengt, omdat ze dan toch investeringen hebben gedaan die niet meer gebruikt kunnen worden. Wachten op provinciaal en landelijk beleid is nu de meest reële optie.

Met een tweetal partijen waren onze standpunten onbespreekbaar. Deze partijen, CDA en VHP, hebben koste wat het kost willen vasthouden aan het uitvoeren van de MFA zoals het plan er nu ligt. En dat dit (op z'n minst) 17,2 miljoen gaat kosten vinden zij acceptabel. Geen heroverweging van de kosten, geen uitstel om onderzoek mogelijk te maken, niet de inwoners laten meedenken en meepraten of dit echt wel is wat de 20.000 inwoners van Bladel willen. Onacceptabel voor de VVD. Onacceptabel, omdat we niet eens weten wat er ten grondslag ligt aan het besluit dat in december 2016 is genomen.

Nieuwe samenwerking
De VVD wilde niet stil zitten en afwachten wat er zou gebeuren. Met PRO5, Bladels Belang en Bladel Transparant hebben wij gesprekken gevoerd, en al snel konden wij het met deze partijen vinden op het vlak van de Omgevingsvisie en de MFA. Daarnaast hadden wij nog enkele punten waar we als nieuwe samenwerking graag mee aan de slag wilden gaan. Met onze nieuw aan te stellen wethouders. Deze twee wethouders, Marko van Dalen (VVD) en Jan Heijman (Lokaal in Brabant) zouden beiden parttime aan de slag gaan, als aanvulling op het zittende college. Op die manier was het mogelijk om de kennis en ervaring in het college te behouden, aangevuld met professionele wethouders, die de aanvullende taken, de MFA en de omgevingsvisie naar de wens van de nieuwe samenwerking konden uitvoeren.

Motie
De VVD heeft met andere (toenmalige) oppositiepartijen een motie ingediend, om de plannen voor de MFA te heroverwegen. Wij vinden het belangrijk dat voor ons, en voor alle inwoners van Bladel, helder wordt waar de exorbitante kostenstijging vandaan is gekomen. Want enkele jaren geleden praatten we nog over een kostenplaatje van 'slechts' één derde van de huidige prijs. De VVD wil weten wat de oorzaak is, en of het echt niet mogelijk is om de kosten te beperken. Daarnaast is de VVD van mening dat ook andere varianten tegen het (financiële) licht moeten worden gehouden.

Hapert verdient WEL een goede accommodatie
Laat het voor iedereen (dus ook voor de Hapertnaren) duidelijk zijn dat de VVD van mening is dat Hapert goede voorzieningen moet hebben, net zoals dat in alle kernen van de gemeente Bladel noodzakelijk is. De VVD heeft altijd al gezegd dat zij dat vinden, maar dat het voor wat haar betreft niet tegen elke prijs mag gebeuren. En ook al vindt de VVD dat zich een redelijk unieke mogelijkheid voordoet met het beschikbaar komen van de kerk, moet zeker ook uitgezocht worden of dit echt wel de enige mogelijkheid is. Want hoewel de kerken in andere gemeenten vaak voor een symbolisch bedrag worden geschonken aan de overheid, is dat hier absoluut niet het geval. En ook de 'eis' om bepaalde (kerkelijke) functies te kunnen blijven uitvoeren in de MFA stuit de VVD enigszins tegen de borst. Ook hier moet meer helderheid in komen.

Wij denken daarnaast dat het niet fair en helder is, als er sprake is van enorme belangenverstrengeling. De leden van de GBOH (die zichzelf heeft benoemd en niet door het volk is gekozen) hebben vaak meerdere petten op en zijn rechtstreeks of zijdelings betrokken bij de nieuw te ontwikkelen MFA. Dat dit gremium dan ook in de media inwoners eenzijdig informeert en ook gemeenschapsgeld gebruikt om bijeenkomsten hieromtrent te plannen, daar heeft de VVD moeite mee. Dit mag eerlijker en onpartijdiger…!

De VVD Bladel vertrouwt er op dat de inwoners van onze gemeente begrip kunnen opbrengen voor een pas op de plaats bij het geld over de balk smijten. Geld dat we eigenlijk niet eens hebben, zoals de perspectiefnota al doet vermoeden. En een investering waar we voor de komende 40 jaar aan vast zitten, een investering waardoor andere grote (en zelfs kleinere) projecten nagenoeg onmogelijk gaan worden, is een doorn in ons oog. Wij zijn er namelijk voor ALLE kernen.

Extra raadsvergadering
Tijdens de extra ingelaste raadsvergadering van donderdag 8 juni zouden 'onze' twee kandidaat-wethouders worden beëdigd en beide heren zouden voor 60% elk het college versterken. Tot op dat moment was er nog geen sprake van aftreden of ontslaan van de huidige bestuurders. Maar helaas, tijdens de vergadering, die doorspekt was met emotie en schorsingen werd al snel duidelijk dat de zittende wethouders niet bereid waren om de motie over de MFA, aangenomen op 11 mei, uit te gaan voeren. Helaas waren wij genoodzaakt om een motie van wantrouwen in te dienen tegen beide wethouders. Zij hebben diezelfde avond nog ontslag genomen. Hiermee hebben zij naar de mening van de VVD absoluut niet constructief meegewerkt om de bestuurlijke crisis die er al was op te lossen. Dit betreuren wij.

Nieuwe coalitie
Met het vertrek van de wethouders van CDA en VHP en het beëdigen van twee nieuwe wethouders, inmiddels beiden voor 1.0 Fte, is de nieuwe coalitie bekrachtigd. En zoals door de media en enkele politieke partijen ten onrechte benoemd. Wij zorgen hiermee NIET voor de bestuurlijke chaos, wij lossen het eindelijk op! Eindelijk, na 2,5 maand van onduidelijkheid en heen en weer verwijten, zijn wij van mening dat onze nieuwe wethouders aan de slag kunnen. Het tweetal zal op korte termijn aangevuld worden met een derde wethouder, die zich met name zal richten op de omgevingsvisie. Iemand met ervaring en veel kennis op dit vlak.

Vertrouwen
De VVD ziet de nog resterende raadsperiode vol vertrouwen tegemoet. Een periode waarin we glashelder naar en open met de inwoners van Bladel willen communiceren over de twee majeure onderwerpen MFA en Omgevingsvisie, maar ook over de rest van het nog uit te voeren raadsprogramma.

En wij zijn er van overtuigd dat bij alle inwoners snel duidelijk zal zijn dat de VVD niet zomaar tegen de boeren of faliekant tegen de MFA is. Het ligt een stuk genuanceerder dan dat!

Meepraten inwoners
Wilt u graag meepraten over de nog uit te voeren onderwerpen voor de komende periode tot aan de raadsverkiezingen? Of wilt u ons specifiek spreken over de MFA Hapert of de omgevingsvisie? U kunt ons een bericht sturen via deze website en wij zullen contact met u opnemen. U bent uiteraard ook van harte uitgenodigd om tijdens onze reguliere, openbare fractievergaderingen aan te schuiven. Deze vergadering worden altijd op maandag voorafgaand aan de raadsvergadering gehouden in Gemeenschapshuis Den Herd in Bladel, aanvang 20.00 uur. De eerstvolgende vergadering is gepland op maandag 3 juli aanstaande. Reageren op dit artikel? Zie hieronder.
COMPLETE BESTUURLIJKE CHAOS

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail


Let op: alle velden moeten worden ingevuld.

Naam:

E-mailadres:

Uw reactie: