VVD VORMT, SAMEN MET PRO5, BT EN BB NIEUWE
Bladel, 8 juni 2017

Op donderdag 23 maart heeft wethouder Joan Veldhuizen (Pro5) haar portefeuille neergelegd in verband met de nog vast te stellen Omgevingsvisie 1.0. Diezelfde avond heeft ook Pro5 de samenwerking als coalitiepartij opgezegd. Door deze beëindiging heeft de nog zittende coalitie CDA en VHP met nog acht van de 17 zetels haar meerderheid verloren.
Volgend op de 23e maart zijn er diverse verkennende gesprekken gevoerd door CDA en VHP. Alle oppositie-
partijen zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerking met de VHP en CDA om uiteenlopende redenen niet zou gaan werken.


Daaropvolgend hebben de politieke partijen Pro5, Bladel Transparant (BT), VVD en Bladels Belang (BB) gesprekken gevoerd. Hoewel de partijen zich terdege bewust zijn van de korte tijd die nog rest tot de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, hebben ze toch besloten om samen tot een akkoord te komen.

Het akkoord omvat twee belangrijke uitgangspunten:

Gezondheid nummer één voor alle inwoners van Bladel
  Tijdens de raadsvergadering van 11 mei moest de 'Omgevingsvisie' worden vastgesteld. Aangezien de in deze visie
  opgenomen uitgangspunten verregaande consequenties kunnen hebben voor de gezondheid van de ruim 20.000
  inwoners van onze gemeente, hebben Pro5, BT, VVD en BB besloten om een pas op de plaats te maken voor uit-
  breidingen in de intensieve veehouderij. Er moeten nog veel (vervolg-) onderzoeken plaatsvinden om concreter aan
  te kunnen geven of een intensivering wel of geen gevolgen heeft voor de volksgezondheid. De vier partijen zijn van
  mening dat pas daarna een gedegen afweging kan worden gemaakt. Uitbreiding voordat zaken duidelijk zijn is niet
  wenselijk.
  Pro5, BT, VVD en BB zijn zich er terdege van bewust dat zij hiermee enkele ondernemers in het buitengebied
  mogelijk op dit moment benadelen. Toch zijn wij van mening dat een betere afweging pas kan worden gemaakt bij
  meer en duidelijkere uitslagen van (gezondheids-) onderzoeken. Ook zal mogelijk provinciaal en/of landelijk beleid hier
  leidend in kunnen zijn.

Heroverwegen van plannen rondom de MFA in Hapert
  Nog in de vorige raadsperiode hebben alle partrijen unaniem gekozen voor een onderzoek naar de voorkeursvariant
  voor herhuisvesting van diverse maatschappelijke functies in Hapert naar een nieuw te realiseren MFA. Hierbij is al
  direct door diverse partijen aangegeven, dat de uit dit onderzoek blijkende kosten een redelijke afspiegeling zouden
  moeten zijn ten opzichte van de totalen uitgaven van de gemeente Bladel. De plannen rondom de MFA in Hapert zijn
  in drie jaar tijd naar verwachting in prijs bijna verdrievoudigd. In december 2016 heeft de gemeenteraad een bedrag
  van € 17,2 mln. beschikbaar gesteld voor realisatie van de MFA. De partijen Pro5, BT, VVD en BB zijn van mening
  dat een heroverweging rondom deze exorbitante kostenpost noodzakelijk is. De aankoop van de kerk en de te
  plannen aanbesteding worden op dit moment stopgezet. De vier partijen dragen het college en ambtenaren op om
  mogelijke alternatieven nader uit te werken. Voorgesteld wordt om in het tweede kwartaal van 2018 te komen met
  resultaten van onderzoek naar deze alternatieven.

Ook op enkele andere onderdelen, al dan niet uit het raadsprogramma, hebben de vier partijen overeenstemming bereikt:

• Onderzoek naar mogelijkheden voor glasvezel in de gehele gemeente Bladel en het creëren van goede voorwaarden
  om het voor externe partijen interessant te maken om aan te leggen.
• Mogelijkheid tot terugdraaien van de eerder doorgevoerde bezuiniging van 10% op de subsidies ten behoeve van
  jeugdleden van de sportverenigingen in de gemeente Bladel.
• Onderzoek naar (meer) muziekonderwijs op basisscholen en voor ouderen.
• Behoud en eventuele uitbreiding van functies in het Praktijkhuis in Bladel, onder andere om een opstap te blijven
  bieden aan inwoners die moeite hebben met het vinden van passend werk.
Geen verhoging van de OZB buiten eventuele inflatiecorrectie. Zeker niet ten behoeve van prestigieuze projecten in
  de gemeente.
• Mogelijk herzien van de kosten ten aanzien van rioolrechten (uitgaand van 100% kostendekking), bijvoorbeeld door
  een meer gestaffeld systeem. Exacte uitwerking hieromtrent zal uit nader onderzoek moeten blijken.
• Plaatsing van door de gemeente voorbereide verkiezingsborden, met posters van gelijke afmetingen. Onderzoek
  naar de exacte uitvoering en daarmee gepaard gaande kosten is wel noodzakelijk.

De VVD en de overige drie partijen Pro5, BT en BB zullen zich -- met uitzondering van de eerder genoemde onder-werpen -- conformeren aan het al door de gemeenteraad vastgestelde raadsprogramma.
COALITIE MET OOG VOOR GEZONDHEID

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail