ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEHANDELING
Bladel, 7 juli 2016

Voor ons ligt een perspectiefnota, waar inmiddels veel van het raadsprogramma in is verwerkt. Ogenschijnlijk een goede zaak, maar laten we ons wel realiseren dat dit gepaard gaat met een substantieel structureel tekort. En ook al heeft de meicirculaire ervoor gezorgd dat het structurele tekort wel wat minder is geworden, het blijft een feit dat er een tekort is.

Septembercirculaire
Tijdens de commissievergadering is al gesuggereerd om een bijeenkomst voor raadsleden te organiseren om goed naar onze ambities in het raadsprogramma te kijken. Om eventueel plannen te versoberen of te heroverwegen, zodat we alsnog tot een positief sluitende meerjarenraming kunnen komen. Een suggestie waar de VVD zich volledig in kan vinden en die ze toejuicht.

Toch is besloten om nu niets te doen, de septembercirculaire af te wachten en pas bij de begroting 2017 al dan niet te amenderen. Nu kan het natuurlijk zijn dat de septembercirculaire zó positief is, dat we het hele structurele tekort kunnen wegwerken. Maar volgens de VVD is dat een illusie. Daarom zullen wij bij de begroting 2017 heel kritisch zijn.

Kritisch op de te verwachten invulling van het beleid door het college, waarbij bij de VVD de vrees bestaat dat er liever meer geld gegenereerd wordt dan bezuinigd. Een eventuele verhoging van de OZB bovenop de inflatiecorrectie is voor wat betreft de VVD geen optie.

Kritisch op de B-investeringen, waar we op een later moment al dan niet onze goedkeuring nog aan moeten geven. Items die zeker tegen het licht gehouden zullen gaan worden door de VVD.

Kritisch op de exorbitante kosten die op ons afkomen in verband met de realisering van de MFA Hapert. De VVD is nog immer van mening dat het een moloch van een plan is, dat niet in verhouding staat tot de grootte van onze gemeente, zeker gezien de kosten die er mee gemoeid zijn. De VVD zou graag in overleg willen met collega fracties om te bezien of de plannen, op wat voor manier dan ook, versoberd zouden kunnen worden. Voor wat betreft de VVD en ook voor wat betreft veel inwoners van Hapert en de rest van onze gemeente, kunnen de plannen rondom de MFA Hapert geheel van tafel en geven we de bestaande gebouwen een facelift. Het is te betreuren dat andere fracties hier niet over mee kunnen of willen denken.

Nog wat rafeltjes wegwerken
Ook is er voor de VVD nog een vraag overgebleven (of eigenlijk: gerezen) sinds de commissievergaderingen: uit de wijzigingen bij de nog te behandelen Jaarstukken 2015 is gebleken dat de 'Egyptische Poort' moet worden afgewaardeerd. Dit heeft waarschijnlijk ook consequenties voor de perspectiefnota. Kan het college dit toelichten?

De VVD is van mening dat - ook al is het een ambitie uit het raadsprogramma - de beoogde fietsverbinding tussen Hapert en Bladel z'n doel voorbij schiet. Niet het schoolgaand verkeer, maar alleen het toeristisch verkeer zal gebruik gaan maken van deze verbinding, blijkt uit onderzoek. Met deze fietsverbinding zijn enorme kosten gemoeid. Voor wat betreft VVD moet deze verbinding niet worden aangelegd en onze fractie zal hier dan ook - samen met andere partijen - een amendement voor indienen.

Zoals al aangegeven, zal de VVD bij de begroting 2017 heel kritisch zijn. Wij verwachten dat het college ons in ieder geval een sluitende begroting zal gaan presenteren.
VAN DE PERSPECTIEFNOTA 2017

Pauline Hospel
Fractievoorzitter VVD Bladel
Tel.: 0497-360979 / 06-12454112
Stuur me een mail

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail