VVD BLADEL STAAT VOOR EERLIJKE RIOOLHEFFING
Bladel, 13 mei 2016

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 mei stond als belangrijkste bespreekstuk de nieuwe heffingsmethodiek rioolheffing op de agenda. De huidige methodiek is gebaseerd op het idee: 'de vervuiler betaalt' waarbij als stelregel wordt aangehouden dat het opbrengst van de heffingen kostendekkend moet zijn.

Wij staan als VVD Bladel volledig achter deze gedachtegang, echter in hoeverre je 'vervuiler' bent wordt afgemeten aan het drinkwaterverbruik. De zuiveringsheffing die we betalen aan het waterschap is namelijk gekoppeld aan het aantal m³ drinkwaterverbruik.

Nadelen huidige systematiek
Nader onderzoek wijst echter uit dat slechts 10% van de rioleringskosten te wijten is aan dit waterverbruik, de andere 90% gaat op aan vaste kosten. Er kleven dus nadelen aan de huidige heffingsmethodiek. Eén van de minpunten is dat niet iedereen die gebruik maakt van de riolering hiervoor ook de belasting betaalt; dit leidt tot een onevenwichtige verdeling van de belastingdruk.

Ook het principe 'de vervuiler betaalt' komt hiermee onder druk te staan. Voorbeeld hiervan zijn agrarische objecten die niet zijn aangesloten op het drinkwaternet maar wel zijn aangesloten op het rioleringsstelsel. Een ander voorbeeld is een plein of parkeerterrein dat veel regenwater richting het riool doorsluist.

In de nieuwe heffingsmethodiek wordt bij woningen gebruik gemaakt van vaste bedragen, gebaseerd op een- of meer persoons huishoudens. Daarnaast wordt bij niet-woningen, gebaseerd op staffels, belasting geheven gebaseerd op het drinkwaterverbruik. Hierbij worden dan ook de objecten, waar geen waterverbruik plaatsvindt meegenomen in de heffing.

Betere differentiatie is wenselijk
Als VVD hebben we wel en paar kanttekeningen gezet:
- Wij vinden het belangrijk dat de nieuwe heffingsmethodiek inderdaad een kostendekkend karakter heeft. We vinden
  dan ook dat, indien er meer geheven wordt dan de werkelijke kosten, een overschot het volgende jaar moet worden
  gebruikt om de kosten mede te dragen wat dan kan zorgen voor een lastenverlaging van onze inwoners.
- De VVD heeft ook gepleit voor een verdere differentiatie van de samenstelling van de huishoudens. Tussen de
  eenpersoons en de meer persoons huishoudens willen wij graag dat er een tweepersoons huishouden wordt
  opgenomen. Nu is bijv. een tweepersoons senioren huishouden gelijk gesteld aan een gezin met meerdere kinderen.
  Met een derde categorie worden de lasten onzes inziens dan ook eerlijker verdeeld.
- Percelen die geen aansluiting hebben op het riool dienen ook niet te worden belast. Wij hebben daarom aangegeven
  dat, indien er geen aansluiting op het riool is, er ook geen aanslag moet kunnen worden opgelegd.

VVD Bladel zal, net als in verleden, blijven toezien op de eerlijkheid en kostendekkendheid van onze heffingen.

John Adams
Raadslid VVD Bladel
Tel.: 0497-386086 / 06-55135397
Stuur me een mail